“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Thursday, June 16, 2011

ျပင္သစ္ေန အယ္လဂ်ီးရီးယားေမြးသူ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈ ျငင္းပယ္ခံရ

http://freedomnewsgroup.com/2011/06/12/refused-french-nationality/ ေပးပို ့သူ -eimmet mahotpar
၊ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသူတဦးႏွင့္လက္ထပ္ကာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္လက္႐ွိေနထိုင္ေနသူ
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသား တစ္ဦး၏
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ျပင္
သစ္လူ၀င္မွုၾကီးေရးမွ ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ ျငင္းပယ္ရျခင္း၏
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုသူသည္ ၄င္း၏ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသူဇနီးအား
ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားပံုစံဆန္ဆန္ လြတ္လပ္စြာ
ျပင္ပသြားလာခြင့္မျပဳျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသူ၏
ဇနီးျဖစ္သူအားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခြဲျခား
ဆက္ဆံမွုသည္ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ က်ားမတန္းတူညီမွ်႐ွိမွုႏွင့္
ဆန္႔က်င္ေန၍ျဖစ္သည္ဟု ျပင္သစ္
ထိပ္တန္းအရာ႐ွိတဦးမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မျပဳႏိုင္သူမ်ားအား
ျပင္သစ္အစိုးရမွ၄င္းတို႔အား ႏိုင္ငံ
သားအျဖစ္မွရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား
ျငင္းပယ္မွုျပဳႏိုင္သည္။
ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးျဖစ္သူ ကေလာ့ဒ္ဂူးရ္ရဲန္႔ (Claude Guéant) မွေန၍
၄င္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား
ျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အတူတကြေပါင္း
စည္း႐ုံသာမက တသားတည္းျဖစ္မွုကိုပါ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ႐ွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထိုသူ၏ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္အရ
စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္တြင္း
ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံမွုႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မွုမ်ား
ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျဖစ္ျပီး၊ ယခုျငင္းပယ္မွုအား
ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္သစ္အစိုးရအား
အၾကံေပးရသည့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ
(State Council) မွ အတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ဟု
ျပင္သစ္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၏ေျပာေရးဆိုခြင့္႐ွိသူမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္တေသြးတသားတည္းျဖစ္ျခင္းအား
ေလးစားမွုကင္းမဲ့သူ သို႔မဟုတ္
ျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္တေသြးတသားတည္းမျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္
ဇနီးအမ်ားအျပားယူသူ (Polygamist)တို႔၏
ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားမွုအား ျပင္သစ္အစိုးရမွ
ျငင္းပယ္ႏိုင္ေပသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသူအား လြန္ခဲ့သည့္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္က လက္ထပ္ခဲ့သည့္ထိုသူသည္
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ရန္
အက်ဳံး၀င္သူျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုကိစၥတြင္ ရဲစခန္း၌ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္
ထိုသူ၏အျပဳအမူမ်ားမွ ၄င္းသည္ အထူး
တလည္သတိထားမိေလာက္ေအာင္ပင္ က်ားမတန္းတူ႐ွိမွုႏွင့္ပတ္သက္၍
ျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တေသြးတသားတည္းျဖစ္သူမဟုတ္ေၾကာင္း
ေပၚလြင္ခဲ့သည္။ ၄င္း၏အျပဳအမူမ်ားသည္ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္
ငံေတာ္မွ တန္ဖိုးထားသည့္စံမ်ားႏွင့္ကြဲလြဲေနမွုက
ထိုသူ၏ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျငင္းပယ္မွုမွာ
မွန္ကန္ေၾကာင္းေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။ ယခုကိစၥအား ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ မွ
စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ျငင္းပယ္ရန္ဆံုးျဖတ္မွု မွန္ကန္ေၾကာင္းသေဘာတူညီခဲ့သည္။

ယခုကိစၥသည္ လက္ယာစြန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ မရီးန္လီပင္းန္ (Marine Le Pen)
မွ ဒြိႏိုင္ငံသားခံယူမွု
(Dual Citizenship) သည္ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္မွတန္ဖိုးထားသည့္စံမ်ားကို
အားနည္းေစ၍ ျပင္သစ္
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ဒြိႏိုင္ငံသားခံယူႏုိင္ျခင္းကို ေထာက္ခံမွုအား
ရပ္တံ့ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး တပတ္မွ်
အၾကာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ လီပင္းမွ ဤေတာင္းဆိုမွုသည္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊
ေမာ္႐ိုကို ႏွင့္ တူနီး႐ွားႏုိင္ငံမ်ားမွ
၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို ရည္႐ြယ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္
လက္႐ွိအာဏာရလက္ယာပါတီျဖစ္သည့္
ယူအင္မ္ပီပါတီ (Union pour un Mouvement Populaire, UMP) ၏
လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ ၅၀ မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ
သားခံယူျခင္းကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္သစ္သမၼတနစ္ကိုးလပ္စ္ဆာေကာ္ဇီ
(French President Nicolas Sarkozy) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး
သမၼတဆာေကာ္ဇီသည္လည္း ထိုအၾကံေပးမွုအား အလြန္ပင္လိုလိုလားလား႐ွိသည္ဟု
ေဆြးေႏြးမွုတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Rest of your post

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */