“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Thursday, June 16, 2011

တရုတ္ စစ္ေရး ၀ွက္ဖဲ ရွန္ဂရီလာ တြင္ အာရွ ႏိုင္ငံ မ်ား ကို စိတ္မသက္ သာ ရာ ျဖစ္ေစ

http://freedomnewsgroup.com/2011/06/07/shangrila-security-confrence/ ေပးပို ့သူ -eimmet mahotpar
လန္ဒန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ႏုိင္ငံတကာမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕ၾကီး
(IISS, International Institute of Strategic Studies) မွ ဇြန္လ ၃
ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔ထိ
သံုးရက္ၾကာစီစဥ္က်င္းပခဲ့သည့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
(Shangri-La Dialogue)
တြင္ တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလ်န္ကြမ္းလီ (General Liang Guanlie) ၏
ေဒသတြင္းတ႐ုတ္မွပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အဓိကျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွီး
လႊဲေျဖၾကားခဲ့သည့္စကားမ်ားမွ အာ႐ွႏို္င္ငံမ်ားအၾကား မေက်နပ္မွုမ်ားႏွင့္သံသယမ်ားကို
ပို၍ပင္တိုးပြားေစခဲ့သည္။ ၄င္းမွ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတြင္း
သည္းခံေစာင့္စည္းမွုႏွင့္အတူ ျ
ငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲရပ္တည္ရန္ေ႐ွး႐ွူသည္ဆိုေသာ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၏မူ၀ါဒသေဘာထားမ်ား
ကို ဤလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ႏို္င္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
ယံုၾကည္လာရန္
ၾကိဳးစားခဲ့သည္။

စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ႐ွန္ဂရီလာဟုိတယ္၌ ယခုႏွစ္အပါအ၀င္ (၁၀) ႏွစ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့သည့္
လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း (၃၅) ႏိုင္ငံမွ
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး
ခ်ဳပ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊
စစ္ဘက္ထိပ္တန္းအရာ႐ွိမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာေရးရာကၽြမ္းက်င္သူပညာ႐ွင္မ်ား၊
ႏို္င္ငံတကာသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္အတူ အျခားဖိတ္ၾကားခံရသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾက
သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလ်န္ကြမ္းလီ၏ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးမွု

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလ်န္ကြမ္းလီသည္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
(Shangri-La Dialogue)
သို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ
ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာခဲ့သည့္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ဦးေဆာင္သည့္ ပထမဆံုးေသာ
တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ျပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ဟုအမည္ရသည့္
(PLA, People Liberation Army) ၏ ေဒသဆိုင္ရာအေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္မွ ေတာင္
တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္းထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးမွု၊
တ႐ုတ္စစ္တပ္အားေခတ္မွီေျပာင္းလဲမွု ႏွင့္ ေဒသတြင္း
လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွုတို႔ႏွင့္အတူ Foreign
Policy မဂၢဇင္းၾကီး၏ The
Cable အင္တာနက္သတင္းက႑၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ႏို္င္ငံျခားေရးဆိုင္ရာသတင္းေထာက္
ဂ်ိဳ႕႐ွ္႐ုိဂင္၏
ေမးခြန္းမ်ားကိုပါေျဖၾကားခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၄၅ မိနစ္ခန္႔
ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

၄င္းမွတ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ေဒသတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
တည္ျငိမ္မွုအားအျခားသူမ်ားထက္ကိုပိုမိုလို
လားေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းတဦးႏွင့္တဦးမယံုၾကည္မွုမ်ား၊ ထိပ္တိုက္ရင္
ဆိုင္မွုမ်ားမ႐ွိပဲ အိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံ
မ်ားႏွင့္ ခိုင္ျမဲေသာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွုႏွင့္
အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မွုမူ၀ါဒကို အစဥ္လိုက္နာက်င့္
သံုးေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ
အျခားအာ႐ွႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ျငိမ္းခ်မ္း၍
တည္ျငိမ္မွု႐ွိျပီး သာတူညီမွ်ျဖစ္၍ အားလံုးအတူတကြပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကျပီး
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွု႐ွိၾကသည့္ အရပ္ေဒသၾကီးတခုအျဖစ္သို႔ေရာက္႐ွိေစရန္
ႏိုင္ငံေရးအရယံုၾကည္စိတ္ခ်မွု၊
အားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွုႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း
အျပန္အလွန္ေဖးမကူညီမွုတို႔အား
ျမွင့္တင္ရန္အတြက္အသင့္႐ွိေနသည္ ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေျပာႏွင့္အလုပ္ႏွင့္မညီညြတ္မွု

တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွေဒသတြင္း ေလာေလာလတ္လတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တရုတ္
ဘက္မွရန္လိုမွုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသိအမွတ္ျပဳ၀န္ခံျခင္းမ႐ွိပဲ
ဆင္ေ၀ွ႔ရန္ေ႐ွာင္လုပ္ေနခဲ့ျခင္းမွ
ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၅ ႏိုင္ငံမွ
အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား၊ စစ္ဘက္အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္သူပညာ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ လူၾကားေကာင္းေအာင္ဆိုေသာ္လည္း
လက္ေတြ႕ႏွင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္
ၾကီးဆန္႔က်င္ေနသည့္တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေျပာႏွင့္အလုပ္ႏွင့္မညီညြတ္မွုကို
မ်က္၀ါးထင္ထင္သိျမင္ခဲ့ၾကျပီး
၄င္းတို႔အားအေတာ္ပင္စိတ္ပ်က္ေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျပီးေနာက္
ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည့္
ဗီယက္နမ္ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးမ်ားမွ တရုတ္ႏိုင္ငံအား
ျပင္းထန္စူး႐ွသည့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မွု
မ်ားသို႔ဦးတည္ေစခဲ့ျပီး ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေရာဘတ္ ဂိတ္ ဦးေဆာင္သည့္
အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္
အဖြဲ႔လည္း ထိုေန႔ကစိတ္ ပ်က္လက္ပ်က္ျဖင့္ ျပန္သြားခဲ့ၾကရသည္။

အျပံဳးမ်ားႏွင့္အလိုက္သင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလ်န္ကြမ္းလီမွ စေန၊တနဂၤေႏြ ၂ ရက္၌ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း
အဓိကစစ္အင္အားၾကီး ၂ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္
အေမရိကန္တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာခဲ့ျခင္းကို
အသားေပးကာအျငင္းပြားမွုျဖစ္ႏိုင္သည့္အေၾကာင္း
အရာမ်ားကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္၍အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးေရာဘတ္ဂိတ္စ္ မွ
ပါးပါးနပ္နပ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည့္
အတိုင္း လိုက္နင္းကာ အလိုက္သင့္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၌
တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလ်န္ကြမ္းလီမွ
ျငိမ္းခ်မ္းမွုကိုေ႐ွး႐ွူသည့္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၏မူ၀ါဒသေဘာထားမ်ားကို
ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းေသာအမူအရာျဖင့္ ျပဳံး႐ႊင္တက္ၾကြစြာျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္ထိအဆင္ေျပေသးေသာ္လည္းအဓိကက်သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအား
ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္
လာသူမ်ားမွ ေမးျမန္းမွုမ်ားစတင္ခဲ့အျပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏မူ၀ါဒအားယံုၾကည္ရန္
လ်န္ကြမ္းလီ၏ဆြဲေဆာင္အား
ထုတ္မွုမွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားခဲ့ရျပီး တ႐ုတ္ႏို္င္ငံအေပၚ
မေက်နပ္မွုမ်ားႏွင့္သံသယမ်ားကို ထပ္မံတိုးပြားေစခဲ့
သည့္ျပင္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ
ေဒသတြင္းအေမရိကန္၏စစ္ေရးတည္႐ွိမွုအား ထပ္မံတိုးျမွင့္ေပး
ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏လွပေသာတိုက္ကြက္

လ်န္ကြမ္းလီမွ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာသို႔
အသိေပးေျပာၾကားလိုသည့္အခ်က္တြင္ လက္႐ွိအားျဖင့္
တိုးတက္လာသည့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအား
အသားေပးေျပာၾကားခဲ့သြားျပီး
အေမရိကန္ႏိုင္ငံအားေ၀ဖန္မွုျပဳျခင္းေ႐ွာင္ၾကဥ္ခဲ့ျပီး၊
ယမန္ႏွစ္၌အၾကီးအက်ယ္ေဆြးေႏြးမွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရသည့္
ထိုင္၀မ္အေရးကိစၥအား လံုး၀ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းမ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊
တ႐ုတ္ပင္မအက်ိဳးစီးပြားဟုဆိုကာ ေတာင္
တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း႐ွိ စပရက္တ္လီကၽြန္းမ်ားႏွင့္ပါရာဆဲလ္ကၽြန္းမ်ား အား
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွသာအားလံုးပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း
၂၀၁၀တြင္တဖက္သတ္ေၾကျငာခဲ့၍၊ထိုကၽြန္းမ်ားအားအစိတ္အပိုင္းလိုက္
၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေၾကျငာထားေသာ ေဒသ
တြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘ႐ူႏို္င္း၊ အင္ဒိုနီး႐ွား၊ မေလး႐ွား၊
ထိုင္၀မ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမ်ားကို အမ်က္ထြက္ေစခဲ့မွုကို
ျပန္လည္ဖာေထးကုစားကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေဒသတြင္းပံုရိပ္အားေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစရန္
ၾကိဳးပမ္းခဲ့
မွုအား သိသာေစရန္အားထုတ္ခဲ့သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သူ
၀ါ႐ွင္တန္-ဒီစီအေျခစိုက္၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေရးရာေလ့လာေရး႒ာန
(CSIS, Center for Strategic and International Studies) မွ
အထက္တန္းအဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သည့္ ေဘာ္နီဂေလဇာ မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလ်န္ကြမ္းလီ၏ တိုက္ကြက္မွာအေတာ္ပင္လွပသည္ဟု
ဆိုႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ထိေရာက္မွုမ႐ွိေလာက္ျဖစ္
သြားရျခင္းမွာ သူ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံမွ
မည္သူ႔ကိုမွျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစ
ရန္ၾကိဳးပမ္းမွုႏွင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ
အတင္းအဓမၼေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အမည္းကြက္မ်ားအားဖယ္
႐ွားရန္အားထုတ္မွုတို႔မွာ
၄င္း၏မ႐ုိးသားမွုေၾကာင့္အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု
အေမရိကန္ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္
တဦးမွ The Cable သတင္းက႑သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးမ်ားမွ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မွုမ်ား

လ်န္ကြမ္းလီ၏ ေျပာၾကားမွုမ်ားသည္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေရေရရာရာမ႐ွိေစပဲ
၀ါးတားတားျဖစ္ေစခဲ့ျပီး၊ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ
သိလိုသည့္အဓိကေမးခြန္းမ်ား ခ်န္လွပ္ထားခံခဲ့ရေၾကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္မွဆက္
လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ေပါ့႐ႊတ္႐ႊတ္ႏိုင္ေသာ
ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခ်က္မ်ားအျပီးတြင္ အလွည့္က်
သူမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား၏
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးမ်ားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအားသြယ္၀ိုက္မေနပဲ
တဲ့တိုးေ၀ဖန္ခဲ့ၾကျပီး ၂ ႏုိင္ငံလံုးမွ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း
အေမရိကန္စစ္ေရးတည္႐ွိမွုကို ထပ္မံတိုးျမွင့္ေပးရန္ ျပတ္သား
စြာေတာင္းဆိုခဲ့ၾကရသည္။

ဗီယက္နမ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မွု

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻသို႔ေၾကျငာသည့္
၄င္း၏မူ၀ါဒမ်ားအားလိုက္နာက်င့္သံုးရန္ အစဥ္အျမဲေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္းႏွင့္
ဤေၾကျငာခ်က္မ်ားအား အမွန္တကယ္က်င့္သံုးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ဗီယက္နမ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဖြန္ကြမ္သန္းမွ
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမလတြင္းကပင္ အျငင္းပြားေနသည့္ ကၽြန္းမ်ားတ၀ိုက္
သို႔၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ဟန္႔တားသည့္သေဘာျဖင့္
ဗီယက္နမ္တိုင္းတာေရးသေဘၤာမ်ားမွ ေကဘယ္ၾကိဳးမ်ားအား
တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာမ်ားမွ အင္အားသံုး၍ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း
ကန္႔ကြက္ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္
နယ္နမိတ္ထိစပ္လ်က္႐ွိသည့္ ဗီယက္နမ္သည္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၏ရန္လိုမွုအား
အထူးခံစားခဲ့ရသည့္ႏိုင္္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး
လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ပင္ ဗီယက္နမ္တပ္မေတာ္တခုလံုး၏ထက္၀က္၊
တို္က္စြမ္းရည္အျမင့္ဆံုးတပ္အင္အား ၅၀% ခန္႔အား
တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ခ်ထားရသည္။ ယခုလည္း
႐ု႐ွားလုပ္တိုက္ခိုက္ေရးေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို
၀ယ္ယူ၍ တ႐ုတ္၏ရန္လိုမွုအားခုခံႏို္င္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနရ၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ပင္ တ႐ုတ္
ရန္လိုမွုအား အတိတ္ကခံစားခဲ့ၾကရျပီးျဖစ္၏။ လက္႐ွိတြင္လည္း
တ႐ုတ္လက္ေအာက္ခံျပည္နယ္တခုအေနအထားသို႔ တစတစႏွင့္နိမ့္က်လာသည္ကို
အားလံုးအသိပဲျဖစ္၏။

ပိုမိုျပင္းထန္လာသည့္ဖိလစ္ပိုင္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မွု

ဖိလစ္ပိုင္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးေဗာ္လတိုင္းယားတူဗဲရားဂက္ဇ္မင္
ေျပာၾကားမွုမွာမူပို ၍ပင္ျပင္းထန္လွ၏။ ဖိလစ္ပိုင္မွပိုင္ဆိုင္သည္ဟု
ေၾကျငာထားသည့္ စပရက္တ္လီကၽြန္းစုမ်ားတ၀ိုက္တြင္ တ႐ုတ္ေရတပ္မွ လက္နက္မဲ့
ဖိလစ္ပိုင္ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအား
အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျခိမ္းေျခာက္မွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း
အတိအလင္းေျပာဆိုခဲ့၏။ ဤအျပဳုအမူမ်ားသည္
ေဒသတြင္းလံုျခံဳမွုကင္းမဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး
ေဒသတြင္းႏို္င္ငံမ်ား၏အစိုးရမ်ားကိုသာမကပဲ
ပင္လယ္ျပင္ကိုအမွီျပဳ၍၀မ္းစာ႐ွာရသည့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကိုပါ
အေတာ့္ကိုဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ေရပိုင္နက္တြင္းတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တရုတ္ေရတပ္၏ အင္အားသုံးအၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္မွုမ်ားကို
အတိအက်ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အႏၱရယ္ႏွင့္ေဒသတြင္းလက္နက္တပ္ဆင္မွု

မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံလုပ္ စေကာ့ပီးန္အမ်ိဳးအစားေရငုပ္သေဘၤာ
(Scorpene Class Submarine) မ်ား၀ယ္
ယူရခဲ့ရျခင္းမွာလည္း အလားတူျပႆနာေၾကာင့္ပင္။ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတုိ႔မွ ႏွစ္စဥ္လက္ခံက်င္းပသည့္
Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ မေလး႐ွားႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီး
႐ွားႏိုင္ငံမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကျခင္း၊ တခ်ိန္ကရန္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္
အေမရိကန္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ေရတပ္မ်ား
ပူးတြဲစစ္ေရးေလက်င့္မွုမ်ားျပဳလုပ္လာသည္ထိ
ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားစစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာခဲ့ျခင္း၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံ
မ်ားႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွလည္း ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္
အလားတူၾကိဳးပမ္းေန၍ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွလည္း
အလားတူ ၄င္း၏စစ္အင္အားကိုတိုးခ်ဲ႕ရန္စီစဥ္လာေနျခင္းတို႔မွာ
အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့မဟုတ္ပါ။ တ႐ုတ္၏အႏ ၱရာယ္ကို
ေ႐ွးမဆြကပင္ၾကိဳျမင္ထားသူတဦးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတဦးျဖစ္သူ
စကၤာပူ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း
လီကြမ္ယူမွ မၾကာေသးမီကပင္ အာ႐ွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္
အေမရိကန္၏စစ္ေရးတည္႐ွိမွုသည္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းမွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တ႐ုတ္တို႔မေက်နပ္ခဲ့ၾကေပ။
စကၤာပူစစ္တပ္မွာ ေဒသတြင္းတြင္ေခတ္အမွီဆံုးေသာ စစ္တပ္တခုျဖစ္သည္။
ယခင္ကလည္း လီကြမ္ယူမွ အာ႐ွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မွုု
ယခုအေနအထားထိ
႐ွိေနခဲ့ျခင္းမွာ ဟာ၀ါယီတြင္အေျခစိုက္သည့္ အေမရိကန္ပစိဖိတ္ေဒသစစ္႒ာနခ်ဳပ္
(USPACOM, US PACIFIC COMMAND)
၏လက္ေအာက္ခံ အေမရိကန္ပစိဖိတ္ေရတပ္ (USPACFLT, US PACIFIC FLEET)
၏အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္သည့္၊ အာ႐ွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္လွုပ္႐ွားေသာ
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ယိုကိုဆူကာျမိဳ႕အေျခစိုက္ အေမရိကန္အမွတ္ (၇) ေရတပ္စု (US
7th Fleet)
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

(အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ လွုပ္႐ွားသည့္ အေမရိကန္အမွတ္ (၅) ေရတပ္မွာ
ဘာရိန္းႏိုင္ငံ၊ မနာမာျမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္ျပီး၊
ဥေရာပႏွင့္ေျမထဲပင္လယ္တြင္းလွုပ္႐ွားသည့္ အမွတ္ (၆) ေရတပ္မွာမူ
အီတလီႏိုင္ငံ၊ ဂါယက္တာျမိဳ႕တြင္အေျခစိုက္သည္။
အမွတ္ (၂)၊ အမွတ္ (၃) ၊ အမွတ္ (၄) ႏွင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအားကာကြယ္ေရး (Continental Defense) အတြက္ျဖစ္ျပီး
ေနာ္ေဖာ့လ္ခ္၊ ဆန္ဒီေယးဂိုး၊ ေမပို႔တ္ စသည့္အေမရိကန္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား႐ွိ
႒ာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္အေျခစိုက္သည္။ ေရတပ္ဆိုင္ဘာ
စစ္႒ာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ အမွတ္ (၁၀) ေရတပ္မွာမူ ေမရီလင္းျပည္နယ္တြင္း႐ွိ
ခံတပ္ျမိဳ႕တခုျဖစ္သည့္ ဖို႔ဒ္မိဒ္ တြင္အေျခစိုက္သည္။)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးႏွာေစးေနျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလ်န္ကြမ္းလီ၏ မိန္႔ခြန္းသည္
ေဒသတြင္းကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း
ေသခ်ာမွုအခ်ိဳ႕႐ွိေစခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အားလံုးသိလိုၾကေသာ
ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရး၊
တ႐ုတ္ႏို္င္ငံမွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္သတ္မွတ္သည့္
တ႐ုတ္ပင္မအက်ိဳးစီးပြားကိစၥရပ္မ်ား (So-called China’s Core Interest)
အေရးႏွင့္ ထင္သာျမင္သာမ႐ွိေသာ တ႐ုတ္စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေနမွုမ်ား
(Military Build-up Discretion)
အပါအ၀င္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ားအထင္အျမင္ေကာင္းေအာင္ေၾကျငာမွုမ်ားႏွင့္
ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီးဆန္႔က်င္ေနသည့္ လုပ္ရပ္
မ်ားႏွင့္လွုပ္႐ွားမွုမ်ား
အစ႐ွိသည့္အေၾကာင္းအရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမသိဟန္ေဆာင္၍ ေ၀ွ႔ေ႐ွာင္
သြားခဲ့ေသာ၊ အေရးပါအဓိကက်သည့္ေမးခြန္းတေလွၾကီးႏွင့္အတူ
စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမွုမ်ားစြာတို႔ ေဒသတြင္းႏို္င္ငံမ်ား၌ က်န္ေနရစ္
ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔မွ
ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သူအဖြဲ႔၀င္တဦးက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

သိုင္းစြမ္းျပသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင့္မ႐ုိးသားသည့္ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္မူ၀ါဒမ်ား

အဆင့္ျမင့္သိုင္းသမားတဦးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္
ဤတ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသည္ အေမးအေျဖမ်ားျပဳလုပ္သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကာလ
(Q&A Period) အတြင္း တုိက္႐ုိက္သေဘာေဆာင္သည့္ အေလးအနက္
ေမးခြန္းေမးလာလွ်င္ ေျဖဆိုမည့္အစား သိသိၾကီးႏွင့္ေ၀့၀ိုက္ေကြ႔ပတ္ကာ
ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား၍ေ႐ွာင္႐ွားေနခဲ့ျပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားအားလက္ခံေစလိုေသာ
၄င္းေျပာလိုသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဇာင္းေပးေျပာေနခဲ့သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ပါကစၥတန္ဆိပ္ကမ္းတခုျဖစ္သည့္ ဂြာဒါဆိပ္ကမ္း အား
တရုတ္မွထိန္းခ်ဳပ္စီမံလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကဲ့သည့္ကိစၥရပ္အား ” ဘာဘာဘာမွမသိပါ
” ဟု ေျဗာင္ျငင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
အရာခပ္သိမ္းအတိတ္ေမ့သည္လား၊ သူေမ့ခ်င္ရာကြက္ေမ့သည္လား ဆိုသည္ကား
သူသာအသိဆံုးျဖစ္မည္ပင္။ အမွန္မွာ ထိုဆိပ္ကမ္းကိစၥသည္မွန္ကန္ပါေၾကာင္း
ပါကစၥတန္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးအာမက္မြတ္တားမွ
တရား၀င္လူသိ႐ွင္ၾကားေၾကျငာခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏
တခ်က္တခ်က္မူမမွန္သည့္အမူအရာမ်ားက တ႐ုတ္၏ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္မူ၀ါဒမ်ား သည္
႐ုိးသား၍ပြင့္လင္းျမင္သာမွုမ႐ွိသည္ကို သိသာထင္႐ွားေစခဲ့သည္။
အေတာ္သတိထားရမည့္အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Cable Guy ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး

The Cable သတင္းေထာက္ ဂ်ိဳ႕႐ွ္႐ုိဂင္ မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏
တဖက္သတ္ပိုင္နက္သတ္မွတ္မွုမ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္း
အျပင္းအထန္အျငင္းပြားမွုမ်ားျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားတြင္
တရုတ္ႏို္င္ငံ၏ရန္လုိမွုမ်ားေၾကာင့္
လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျပႆနာမ်ားမွအစျပဳ၍ ေဒသတြင္းအေမရိကန္စစ္တပ္အား
ပို၍လိုအပ္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယမန္ေန႔က အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏
အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွေဒသတြင္း အေမရိကန္စစ္ေရးတည္႐ွိမွုႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမွုအား
ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည္ဆိုသည့္ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလ်န္ကြမ္းလီမွ မည္ကဲ့သို႔တံု႔ျပန္မည္လဲဟု
တဲ့တိုးေမးျမန္းခဲ့သည္။

Foreign Policy မဂၢဇင္းၾကီး၏သတင္းေထာက္ ဂ်ိဳ႕႐ွ္႐ုိဂင္ မွ ထပ္မံျပီး
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျငင္းပြားေနသည့္ေနရာမ်ားသို႔
အျခားႏိုင္ငံမ်ား၀င္ေရာက္မွုအား
ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္လက္နက္အင္အားသံုး၍ဟန္႔တားျခင္းမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ျပီးေမးျမန္းခဲ့ရာ တည့္တိုးက်သည့္ေမးခြန္းမ်ားကို
ဘူးခံျငင္းေလ့႐ွိသူ တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခမ်ာ ႐ုိးဂုဏ္အားနည္းျခင္းသျဖင့္
အေတာ့္ကို ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ခဲ့ရ၏။

အစည္းအေ၀းခန္းမႏွင့္ကပ္လ်က္ တဖက္ခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲအေျခမလွမွုေၾကာင့္
အျပန္အေျခအေနမေကာင္း၍ သိသိ
သာသာပင္ညစ္ေနၾကေသာ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာလည္း စိတ္ဆိုးမာန္ ဆိုး
ျဖင့္ပင္ ဆြးေႏြးပြဲရပ္နားခ်ိန္တြင္ အျခားတက္ေရာက္လာသူမ်ားအား
၄င္းတို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအားေခ်ာင္ပိတ္ေမးေသာ အေမရိကန္သတင္းေထာက္ မည္သူ
မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အသည္းအသန္လိုက္လံစံုစမ္းေနခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပသည့္ျမိဳ႕သာ ေဘဂ်င္း (သို႔) ႐ွန္ဟုိင္း
ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သတင္းေထာက္ကေလး ဂ်ိဳ႕႐ွ္႐ုိဂင္တေယာက္ေတာ့ အေတာ္ အႏၱရာယ္ ရွိ ႏိုင္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏မေအာင္ျမင္မွု

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခမ်ာ သူ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံမွ
မည္သူ႔ကိုမွျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစရန္ၾကိဳးပမ္းမွုႏွင့္
လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အတင္းအဓမၼေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္
အမည္းကြက္မ်ားအားဖယ္႐ွားရန္အားထုတ္မွုတို႔မွာ
အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့ရသည့္ျပင္၊ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္လာသူတို႔၏
အဓိကေမးခြန္းမ်ားအား ပြင့္လင္း႐ုိးသားစြာမေျဖဆိုပဲ သိုင္းသမားဆန္ဆန္
ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားကာ ေ႐ွာင္တိမ္းေနခဲ့မွုေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏
သံသယမ်ားပိုမိုခိုင္မာလာေစခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတ႐ုတ္တို႔မလိုလားဆံုးျဖစ္သည့္
အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားမွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို လံုျခဳံေရးအရမွီခိုအားထားမွုမွာ
ပို၍ပင္တိုးလာခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပစဥ္ကာလတြင္း၌ပင္
အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွေဒသတြင္း
အေမရိကန္စစ္ေရးတည္႐ွိမွုႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမွုအား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည့္
ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္အတူ ပစိဖိတ္ေဒသတြင္
အေမရိကန္စစ္အင္အားပိုမိုၾကီးမားလာေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ဖြတ္မရဓါးမဆံုး
အေတာ္ပင္အထိနာသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

နဖူးတင္မက၊ မ်က္ႏွာပါအေတာ္ေျပာင္သည့္ တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသည္ ၎၏
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမွ မ်က္ႏွာ ေျပာင္တိုက္
လွသည့္ နဖူးအေတာ္ေျပာင္သည့္ သမၼတ ႏွင့္ နင္လားငါလားဟုဆိုရေပမည္။
မရဲပဲကၽြဲျပဲစီးသည့္ တ႐ုတ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအား
ကံမေကာင္းေစသည့္အေၾကာင္းတခုမွာ ဤလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
(Shangri-La Dialogue) တြင္ တက္ေရာက္
လာသူမ်ားတြင္ သာမန္လူျပိန္းတဦးမွ မပါ၀င္ခဲ့ျခင္းပင္။Rest of your post

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */