“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Sunday, May 11, 2008

ျမန္မာစစ္တပ္ရွိ တရုပ္ျပည္လုပ္ စစ္လက္နက္မ်ား


နိဒါန္း
၁၊ ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမွဳႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာေသာ စစ္တပ္ျဖစ္ျပီး ၁၉၈၈ မတိုင ္မီအထိ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္အတြင္း အမွန္တကယ္ အမွဳထမ္းလိုသူ မ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သို ့ပါေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၀င္ေရာက္လာသူမွ အပ က်န္စစ္မွဳထမ္းမ်ားမွာ ၀င္ေရာက္မွဳနည္းပါးျပီး။ အရပ္ဘက္ရံုးမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူမ်ား အဓမၼစုေဆာင္းမဳွျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ား။ အခ်ိဳးက် စံနစ္ေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ လာသူမ်ားသာရွိျပီး အရည္ အခ်င္းထက္ အေရအတြက္ကိုသာ ဦးစားေပးမွဳမ်ား လာေၾကာင္းေတြ့ရွိရပါသည္၊


၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္ဘက္ဌာနမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း ရရွိေသာ အလုပ္အကိုင္မွာ ၀င္ေငြ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး ေငြေၾကးခ်ိဳ ့တဲ့ေသာ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားမ်ားမွ စစ္တပ္အတြင္းသို ့ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရသည္၊ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္ျပီး သူမ်ားအား (၁) တပ္မေတာ္ ကြန္ျပဴတာ တကၠသိုလ္ (၂) တပ္မေတာ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (၃) တပ္မေတာ္ နည္းပညာေကာလိပ္ (၄) တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသိုလ္ (၅) တပ္မေတာ္ သူနာျပဳ တကၠသိုလ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျပီး ၀င္ေရာက္ အမွဳထမ္း ေစျခင္းျဖင့္ စစ္တပ္အတြင္း ပညာ အရည္အခ်င္း ျမင့္မားေရးကို အာရံုစိုက္လာေၾကာင္း ေတြ ့ရရွိရျပီး တိုက္ပြဲ၀င္ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ ့မ်ားတြင္မူ ပညာ အရည္အခ်င္း နည္းပါးသူမ်ားမွာ အမ်ားစု ျဖစ္သည္ကို ဖံုးကြယ္မရႏိုင္ေပ၊ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းမွဳ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္တပ္ အသြင္မွ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို တြန္းလွန္ရန္ ရည္ရြယ္ သမားရိုးက် စစ္တပ္အသြင္ ေဆာင္ျပီီး ၄င္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လက္နက္တပ္ဆင္မွဳႏွင့္ လက္ရံုး ၀န္ထမ္းတပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္းျခင္း စစ္တပ္ဌာန အသစ္မ်ားဖြဲ့ စည္းျခင္း လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္း စစ္အင္အား အဆမတန္ တိုးခ်ဲ ့ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္တြင္းတိုက္ပြဲ၀င္ စစ္သည္မ်ားမွာ ပညာ အရည္အခ်င္း နည္းပါးမွဳေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ပါ၊


စစ္တပ္ အသစ္သည္ စစ္လက္နက္အသစ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို အရာရွိမ်ားႏွင့္ သီးျခားေရြးခ်ယ္ ေလ့က်င့္ထားသည့စစ္သည္မ်ားကို သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး က်န္စစ္လက္နက္မ်ားကို သိမ္းဆည္း ထားႏိုင္မွဳသာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနၾကာင္း ေတြ ့ရွိခဲ့ရသည္၊ စစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အသက္ေမြး၀မ္း ေၾကာင္းမွဳအေနျဖင့္သာ စစ္တပ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျပီး သာမာန္အမိန္ ့အတိုင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မွဳသာ ရွိျပီး မည္သည့္ ခြန္အားစိုက္ထုတ္မွဳ မွ် မသံုးဘဲ သာမာန္ ေလ့က်င့္မွဳ အျခားေလ့လာ စူးစမ္းမွဳ မ်ား မရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရသည္၊


စစ္တပ္အေျခခံ ဖြဲ ့ည္းပံု လက္နက္တပ္ဆင္ပံုမ်ား
၂၊ စစ္တပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ၃ႇ၃ စံနစ္ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားခဲ့သည္၊ တပ္စိပ္ တစိပ္တြင္ အင္အား ဆယ္ေယာက္။ အဖြဲ ့(၃) ဖြဲ ့။ အဖြဲ ့တဖြဲ ့တြင္ အကူ (၃) ေယာက္။ တပ္စု တစုတြင္ တပ္စိပ္(၃)စိပ္၊ တပ္ခြဲတ ခြဲ တြင္ တပ္စု(၃)စု၊ တပ္ခြဲ(၄) ခြဲတြင္ တပ္ရင္းတရင္း၊ တပ္ရင္း(၃) ရင္းတြင္ စစ္ဗ်ဴဟာ တခု၊ စစ္ဗ်ဴဟာ(၃)ခုတြင္ တပ္မ(၁) မဟူႈ အေျခခံဖြဲ ့စည္းထားသည္၊ တပ္မ အထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ႏွင့္ နယ္ေျမထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ခံ အျဖစ္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား ဖြဲ ့စည္းထားရွိျခင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ့မ်ားမွ နယ္ ေျမေဒသအလိုက္တာ၀န္ယူကြပ္ကဲသည္၊ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ ့မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းတိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္မ်ားအလိုက္ တာ၀န္ယူ ကြပ္ကဲသည္၊


( က) အမွတ္(၁) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ ့မွဴး (မပခ။ ရမခ။ တတခ)
( ခ )အမွတ္(၂) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ ့မွဴး (လပခ။ ေနျပည္ေတာ္။ ရပခ)
( ဂ ) အမွတ္(၃) စစ္ဆင္ေရးေဒသ အထူးအဖြဲ ့မွဴး ( ရတခ။ တပခ။)
(ဃ) အမွတ္(၄) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ ့မွဴး (ရတခ။ ကခရ)
(င ) အမွတ္(၅) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ ့မွဴး ( ရန္ကုန္တိုင္း )
(စ ) အမွတ္ (၆) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ ့မွဴး ( နပခ။ နမခ )

၃၊ စစ္တပ္အတြင္း အသံုးျပဳသည့္ အေျခခံက် လက္နက္ငယ္မ်ား။ ေမာ္တာမ်ား ။ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား။ တင့္ကားဖ်က္လက္နက္မ်ား။ မိုင္းမ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ပင္ ထုတ္လုပ္ ရန္ၾကိဳးစားလ်ွက္ရွိျပီး အခ်ိဳ ့စက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မွဳ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ ့ရွိရပါသည္၊ ထုတ္လုပ္မွဳ အေနျဖင့္ ၁၉၈၀ မတိုင္မီအခ်ိန္က ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းစက္ရံု (၆) ရံုသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ( ၁၉၈၈မွ ၂၀၀၃) တြင္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း စက္ရံု (၂၃) ရံုအထိ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့ျပီး ယင္းစက္ရံုမ်ားႏွင့္ အမွတ္(၂) စက္မွဳ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အၾကီးစား စက္မွဳ လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ထုတ္လုပ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္၊ အၾကီးစား စက္မွဳလုပ္ငန္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းစက္ရံုမ်ား ပူးေပါင္း၍ တင့္ကားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ယဥ္မ်ား တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၀၃ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္မွဳ ရွိခဲ့သည္၊
ဥပမာ၊ ၊ တရုပ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္းစက္ရံု အမွတ္(၆) တို ့ပူးေပါင္း၍ အင္းတေကာ္ စက္မွဳ ဇုန္တြင္ ျမင္းေကာင္(၅၀၀၀) အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္ရံု။ ယာဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္တပ္ ဆင္ႏိုင္သည့့္ စက္ရံုမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး အေကာင္းစား သံမ႑ိိျပား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအာင္ ပန္းျမိဳ ့နယ္ ဒူးရင္းပိုက္ ေက်းရြာတြင္ သံမ႑ိိျပား စက္ရံုကိုတည္ေဆာက္ျခင္း။ အၾကီးစား ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အသြင္ သ႑ာန္တူသည့့္ ေျမေအာက္ဥမင္ တူးစက္ ထုတ္လုပ္သည့့္စက္ရံုမ်ားကို တရုပ္စစ္ လက္နက္ ပစၥည္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္၊ (မွတ္ခ်က္၊ ၊ စက္ရံုတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အသြင္သ႑ာန္ မတူညီမွဳ ကို ေပါင္းစပ္၍ ျပည္တြင္း တုပျပဳလုပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္၊

၄၊ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္၊
(က) ေခ်မွဳန္းေရး ရုိင္ဖယ္မ်ား ( ဗအအေခ့ ြၽင္ူန)
ၾဗ( ၁၏၂၏၃၏၄) အုပ္စု ေခ်မွဳန္းေရး ရိုင္ဖယ္။ ၄င္းက်ည္ ၅.၅၆၊
ြ၂ ြ၃ ြ၄ အုပ္စု ေခ်မွဳန္းေရး ရိုင္ဖယ္ ၄င္းက်ည္ ၇.၆၂ ။။
(ခ) စိန္ေျပာင္း ၾသအေမ ၊ တပ္စုအဆင့္ ၅ကာ စိန္ေျပာင္း
တပ္ခြဲအဆင့္ ၆၀ာာ ။ ၈၁ာာ တပ္ရင္းအဆင့္ ၁၂၀ာာ စိန္ေျပာင္းႏွင့္ ၄င္းဗံုးသီးမ်ား
(၂) ေနာက္ပြင့္ ရိုင္ဖယ္ ြၽနခခငူန်် ြၽင္ူန ။ ၈၁ာာ ေနာက္ပြင့္ ရိုင္ဖယ္ ၄င္းက်ည္မ်ား
(၃) ေလာင္ခ်ာ(ူေတညခ့နမ) ။။ ၄၀ာာ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ(ၾဗ၇)။
၁၀၇ာာဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ(ၾဗ၁၁)။ ယင္းက်ည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး။။
(၄) ယဥ္တင္ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာမ်ား၊ စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနျပီျဖစ္သည္၊ ၄င္းတို ့ကို တရုပ္နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး ကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက္ရံု အမွတ္ (၁၃)တြင္ ထုတ္လုပ္လ်ွက္ရွိသည္၊
ၾကည္းတပ္သံုး စစ္လက္နက္ပစဏည္းမ်ား
၅၊ ၾကည္းတပ္အတြက္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို တရုပ္ ယူကရိန္း ရုရွား ေတာင္အေမရိက ပါေကစၥတန္ႏွင့္ အိႏၵိယတို ့မွ အဓိက ၀ယ္ယူလ်ွက္ရွိျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူျပီး ပါေကစၥတန္ အိႏၵိယႏွင့္ ယခင္ လက္ က်န္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား အတြက္ လုိအပ္သည့္ အပိုပစၥည္း ခဲယမ္းမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့သည္၊
ဥပမာ၊ ၊ ၾကည္းတပ္။ အေျမာက္တပ္ဖြဲ ့မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ၁၀၅ ာာ ေကာင္းကင္ပစ္ အေျမာက္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့့္ ခဲယမ္းမ်ားကို ပါေကစၥတန္ အိႏၵိယ ဗီယက္နမ္တို့မွ၄င္း။ ကာဘိုင္က်ည္မ်ားကို ဗီယက္နမ္ စစ္လက္က်န္မွ၄င္း၊ ၁၀၅ ာာ အေျမာက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကို ေတာင္အေမရိက။ ပါေကစၥတန္ အိႏၵိယ ဗီယက္နမ္ တို ့မွ၄င္း။ ၈၄ာာ တင့္ဖ်က္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို စကၤာပူ မွ၄င္း ၀ယ္ ယူခဲ့သည္၊
(၁) ၾကည္းတပ္သံုး အေျမာက္မ်ား။ ။ အေျမာက္မ်ားကို ၁၀၅ ာာ အေျမာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလုပ္ ၁၉၇၃ခုႏွစ္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ျပီး ၄င္းအေျမာက္မ်ားသည္ ေပါ့ပါးျခင္း သယ္ယူရလြယ္ကူျခင္း ျပည္သူ ့ စစ္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမွဳ ရွိျခင္းတို ့ေၾကာင့္ စြန္ ့ပစ္ျခင္းမရွိဘဲ ပါေကစၥတန္ အိႏၵိယ ဗီယက္နမ္တို ့မွ ထပ္ဆင့္ မွာယူႈ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ာကို ထပ္မံ ျဖည့္တင္းခဲ့သည္၊ အေျမာက္တပ္ရင္းၾကီးမ်ားတြင္ ၁၀၅ ာာ အေျမာက္ တပ္ဖြဲ ့ကို ဖြဲ ့စည္းပံု အသစ္တြင္ ထပ္မံထည့့္္သြင္း ဖြဲ ့စည္းခဲ့သည္၊
(၁) ၁၀၅ ာာ အေျမာက္ အေမရိကန္လုပ္
(၂) ၁၅၂ ာာ အေျမာက္ တရုပ္လုပ္ ဏ၆၆
(၃) ၁၅၅ ာာ အေျမာက္ ေတာင္အေမရိကလုပ္
(၄) ၁၅၅ ာာ အေျမာက္ တရုပ္လုပ္ ဏဴဇ ၄၅

(ဂ) ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ား

ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးကို ယခင္ဖြဲ ့စည္းပံုအရ အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ တပ္ဖြဲ့. လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ႈ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ထားရွိကာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရသည္၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၄င္းတပ္ဖြဲ ့အား ဖြဲ ့စည္းခ်ထားေပးခဲ့ျပီး တပ္ရင္းမ်ားတြင္ တပ္စုဖြဲ ့စည္းပံုတြင္ ဖြဲ ့စည္းထားျခင္းမရွိေပ၊ အရာရွိမ်ားကို ( ဗိုလ္ႏွင့္အထက္ ေျခလ်ွင္ ေျချမန္ တပ္ရင္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေခၚယူႈ အမွတ္(၂) အရာခံ အၾကပ္ၾကီး သင္တန္းေက်ာင္း ရဲမြန္တပ္ျမိဳ ့၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ခဲ့သည္၊
(၁)ဒံုးမ်ား၊ ၊ ံွ်၆၁ ွော ယာဥ္တင္။ ံၿ၅ ေ။ခ ပခံုးထမ္းဒံုး တရုပ္လုပ္။ ဘဲလိုးဂိတ္ ျဗိတိန္လုပ္
(၂) ေလယာဥ္ပစ္ စက္လက္နက္ စက္ေသနပ္ၾကီးမ်ား အေျမာက္မ်ား
(ကက) ေလယာဥ္ပစ္ အေျမာက္မ်ား ၈၅ာာ ႊဏ ၅၆ ၅၇ာာ ႊဏ၈၅
၃၅ာာ ႊဏ ၇၅ တရုပ္လုပ္ .၅ာာ စက္ေသနတ္ အေမရိကန္လုပ္
(ခခ) စက္ေသနတ္ ၁၂.၇ာာ ႊဏ၈၀ ၁၄.၅ာာ ႊဏ၈၅ ၃၅ာာ ႊဏ၇၅ တရုပ္လုပ္
တင့္ဖ်က္လက္နက္မ်ား စစ္တပ္အတြင္း ၈၄ာာ ပခံုးထမ္း တင့္ဖ်က္လက္နက္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၊ ၇၅ာာ ေနာက္ပြင့္ေလာင္ခ်ာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံလုပ္ ၈၁ာာ ေနာက္ပြင့္ ရိုင္ဖယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္ မ်ားကိုအသံုးျပဳခဲ့သည္၊ ၈၄ာာ ႏွင့္ ၇၅ာာ ေနာက္ပြင့္ရိုင္ဖယ္တို ့ကို တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့မ်ားမွ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း။ (၂၀၀၁) တြင္ ကက(ၾကည္း) အရန္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားသည္၊ ၈၄ာာ တင့္ဖ်က္ အပိုပစၥည္းႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ားကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံ မွ ၀ယ္ယူရရွိျပီး ၈၁ာာ ေနာက္ပြင့္ ရိုင္ဖယ္အပိုပစၥည္းႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ားကို ျပည္တြင္း စက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ျပီး တပ္ဖြဲ ့မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်ွက္ရွိသည္၊


တရုပ္ႏိုင္ငံမွ မွာယူအသံုးျပဳသည့့္ တင့္ဖ်က္လက္နက္မ်ားမွာ

(၁) မဋားနီ ၀ါယာၾကိဳးတပ္ ပဲ့ထိန္းဒံုး တရုပ္ႏွင့္ ၄၀ာာ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ည=ကဍ့္ပါ ပဲ့ထိန္းဒံုး

ေရတပ္
၁၉၅၀ ေနာက္ပိုင္းမွ စႈ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ အဓိက၀ယ္ယူခဲ့ျပီး ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ သီးသန္ ့စီးပြါးေရးဇုန္မ်ား။ လံုျခံဳေရးအတြက္ စံနစ္တက် တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ ့ရွိရသည္၊ ေရတပ္ အေျခစိုက္စခန္း အေနျဖင့္ ဟိုင္းၾကီးက်ြန္း ေရတပ္ စခန္းဌာနခ်ဳပ္၊ ဧရာ၀တီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္၊ တနသၤာရီ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ထားရွိုပီး ဟုိင္းၾကီးက်ြန္း ကုလားကုတ္က်ြန္း ကိုကိုးက်ြန္းႏွင့္ေမာ္စကုတ္က်ြန္းတို ့တြင္ ေရတပ္ေရဒါမ်ားကို တရုပ္ႏိုင္ငံမွ မွာယူတပ္ဆင္ခဲ့သည္၊ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴျမိဳ ့နယ္ ကံေပါက္ေဒသ အနီးရွိ ကဒိုက္က်ြန္းႏွင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ့အနီး ေမာ္စကုတ္က်ြန္းတို ့တြင္ ၁၉၉၄။ ၉၅မွစ၍က်ြန္းအေျခစိုက္ အထူးေရတပ္စခန္းျပဳလုပ္ ေလယဥ္တင္ သေဘၤာကဲ့သို ့ ေခတ္မီစစ္သေဘၤာ ဆိုက္ကပ္ ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ ေရတပ္ အေျခစိုက္ စခန္းတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိရာ ၂၀၀၃တြင္ ၆၅ ရာခိုင္ႏွဳန္း ျပီးစီးခဲ့သည္၊ ေရတပ္ အေနျဖင့္ အဓိကျဖည့့္တင္းသည့့္ ေရယဥ္မ်ားမွာ အျမန္ တိုက္ခုိက္ေရးယဥ္မ်ား ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္။ တိုက္သေဘၤာမ်ား မိုင္းရွင္းလင္းေရးယဥ္မ်ား ၀ယ္ယူအားျဖည္ခဲ့သည္၊
(က) တရုပ္တပ္မေတာ္ေရမွ ပိုလဋံသဍ့္ ( ံႏၤႏႊၽ) အတန္းအစား ေရယဥ္ ၤဗဃ ( ၤမသညအ ဗအေခု ဃမေအအ) ဆယ္စင္းကို အမွတ္စဥ္ ၄၄၀မွ ၄၄၉ ထိ သတ္မွတ္ထားရွိခဲ့သည္၊
(ခ) ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္တိုက္ေရယဥ္ ၊ ၊ တရုပ္ေရတပ္မေတာ္မွ ပိုလဋံသဍ့္ ံ႕ဥၿြ ၤဥၿြ အမ်ိးအစား ေရငုပ္သေဘၤာဖ်က္ တိုက္ေရယဥ္ (၅) စင္းကို ၀ယ္ယူႈ အမွတ္စဥ္ ၄၅၀မွ ၄၅၄ ထိ သတ္မွတ္ထားရွိခဲ့သည္၊
(၈) မိုင္းစစ္ဆင္ေရးယဥ္ ၊ ၊ တရုပ္ေရတပ္မွ ပိုလဋံသဍ့္ ၾႈၿႏ ႊၽဗြၽ ၤဥြၽဃႏွ ဃြၽဗၤႊ မိုင္းစစ္ဆင္ေရးယဥ္ ( ံဗႈၿဗၿ ဃဴဗွွ) သံုးစီး မွာယူခဲ့+ပီး လက္ရွိ အသံုးျပဳလ်ွက္ရွိသည္၊
(ဃ) ဒံုးပ်ံတင္ ဖရီးဂိတ္သေဘၤာမ်ားကို ၁၉၉၇မွစႈ မွာယူအသံုးျပဳသည္ဟု သိရွိရ+ပီး မည္သည့့္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္ကို မသိရွိရေသးပါ၊

၇၊ ျပည္တြင္းရွိ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းမ်ားႏွင့္ ေရလံု သေဘၤာက်င္းမ်ား သည္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀ အထိ ျပင္ဆင္ႏိုင္ျပီး ကမ္းရိုးတန္း ကာကြယ္ေရး တိုက္သေဘၤာမ်ားကို လြန္းတင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္၊ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ အထက္ ေရတပ္သေဘၤာမ်ားကို လြန္းတင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွ စႈ ပို ့ေဆာင္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒလသ ေဘၤာက်င္းတြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀ လြန္းတင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည့္ ေရလံုသေဘၤာက်င္းကို တည္ ေဆာက္လ်ွက္ရွိရာ ၄င္းတည္ေဆာက္မွဳကို အရံအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းစုမွ ကူညီေဆာင္ ရြက္လ်ွက ္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊

ေလတပ္၊ ၊
၈၊ ေလတပ္အေနျဖင့္ ၁၉၈၈ မတိုင္မီ ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳမွဳ နည္းပါးခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၂တြင္ ယူဂိုဆလား ဗီးယားႏိုင္ငံလုပ္(၄) တိုက္ေလယာဥ္ (၁၂)စီးကို ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုပ္ႏိုင္ငံမွ (ဗ၅) ေျမျပင္တိုက္ခိုက္ေရးယဥ္ (ဗ၇) =ကားျဖတ္ တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္မ်ားကို ၁၉၉၆ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳ လာခဲ့သည္၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား. ေလေၾကာင္း အားသာမွဳကို တန္ျပန္ရန္ အတြက္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ၾႈြ ၇ြ တိုက္ေလယာဥ္ ႏွစ္အုပ္ ထပ္မံ ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး တရုပ္ႏိုင္ငံမွ ၈ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူ အသံုးျပဳခဲ့သည္၊

(က) တိုက္ေလယာဥ္မ်ား
(၁) (ြ၄)ယူဂိုဆလားဗီးယားလုပ္ (၁၂)စီး ( တိုက္-၁၀။ ေမာင္းႏွစ္ဦး)
(၂) (ဗ၅) တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္ (၂၀) စီး ( တိုက္-၁၈။ ေမာင္းႏွစ္ဦး)
(၃) (ဗ၇) တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္ (၂၀)စီး ( တိုက္-၁၈။ ေမာင္းႏွစ္ဦး)
(၄) (ဲ၈) တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္ (၁၀)စီး (တိုက္-၉။ ေမာင္း၁ဦး)
(၅) (ၾႈြ ၂၉) ရုရွားႏိုင္ငံလုပ္ (၁၀)စီး ) (တိုက္-၉။ ေမာင္း၁ဦး)

ရဟတ္ယဥ္မ်ား

(၁) ဘဲလ္ (၂၀၅) အေမရိကန္လုပ္
(၂) ဘဲလ္ (၂၀၆) အေမရိကန္လုပ္
(၃) မီ(၂) ပိုလန္လုပ္
(၄) မီ (၁၇) ယူကရိန္းလုပ္

(ဂ) သယ္ယူပို႑ေဆာင္ေရး ယာဥ္
(၁) ေဖာ္ကာ ၤ၂၇ တာဘို ေဟာ္လန္လုပ္
(၂) ေဖာ္ကာ ၤ၂၈ ဂ်က္ ေဟာ္လန္လုပ္
(ဃ) ကင္းေထာက္ေလယာဥ္မ်ား
(၁) ဲဇ၅ (၄)စီး တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္
(၂) ဲဇ၆ (၅)စီး တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္
(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္ (၂)စီး

( င) ေလ့က်င့္ေရးေလယာဥ္

(၁) ဲ၆ (၅)စီး တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္
(၂) ဲ၇ (၅) စီး တရုပ္ႏိုင္ငံလုပ္

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */